V současnosti se ke studiu struktury obyvatelstva používá množství znaků a celá řada technik. Rozhodující znaky a kritéria, podle kterých se obyvatelstvo sleduje, jsou rozděleny do 3 skupin:
a) biologické znaky
b) ekonomické znaky
c) kulturní znaky
mrakodrapy města
BIOLOGICKÉ znaky
Struktura obyvatelstva se sleduje podle pohlaví, věku, zdravotního vztahu atd. Mají význam pro řadu dalších charakteristik jako je úmrtnost a plodnost. Na základě struktury obyvatelstva podle pohlaví se dělí dva typy populace:
· populace ekonomicky rozvinutých států
Převažuje ženské obyvatelstvo a utváří se pod vlivem mnoha faktorů – rozdílná mortalita obou pohlaví, biologické odlišnosti.
· populace rozvojových zemí
Zde převařuje spíše mužská populace, v některých státech je viděn silný vliv migrace. Ve státech Evropy se dodnes projevují velké ztráty mužů během 2. světové války.
Rasová struktura
Rasa čili plemeno je soubor jedinců, které spojuje dlouhodobý společný vývoj. V průběhu se vytvářely stejné znaky – barva pleti, očí či vlasů. Díky tomuto vývoji rozdělujeme společnost na 3 rasy:
· europoidní – tvoří 45% a dělí se na indoevropskou a semitskou a hamitskou. Nachází se převážně v Evropě, J a JZ Asii a části Ameriky
· mongoloidní – tvoří 40%. Dělí se na mongolskou a indiánskou. Mongolové žijí ve V a S Asii a indiáni v oblasti Bolívie a Peru.
· ekvatoriální– okolo 11% tvoří tato rasa. Rozděluje se na negroidní a australoidní, nacházející se v Africe a Austrálii či Oceánii.
· 4% tvoří míšenci, kteří se rozdělují do tří hlavních skupin:
Mestici – míšenci mongoloidní a europoidní
Mulati – míšenci negroidních a europoidních
Zambové – míšenci mongoloidní a negroidní
lidské oko
EKONOMICKÉ znaky
Zaměstnanost obyvatelstva se počítá mezi 15 – 60 lety. Bavíme se o primární, sekundární, terciální a kvartérní sféře. Společnost se vyvíjela do nástupu průmyslové revoluce, kdy předindustriální fáze více zprostředkovávala na ručních práce a hlavní byl primární sektor. Poté přišla industriální fáze, kdy se zvýšil počet pracujících v sekundární sféře a nakonec poindustriální fáze. Roste podíl zaměstnaných v terciální a kvartérní sféře.

KULTURNÍ znaky
Jedním ze znaků je národnost. Je to skupina lidí, žijící na společném území, hovořící stejným jazykem a mající stejný způsob života. Ráda bych upozornila na rasismus, v současné době se jedná o závažnou věc.

Tyto odborné pojmy jsou tedy velmi komplikovaně rozdělené a leckterý jedinec se může splést. Avšak všeobecný přehled je důležitý v tomto světě informací.